Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN REMOVE INSUL


ART. 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitsluitend de algemene voorwaarden van Remove insul zijn van toepassing op alle contracten afgesloten met Remove insul. Ze zijn toepasselijk in het geheel en met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de klant/koper (de “Klant”) gebruikt zouden worden op één of ander ogenblik van de onderhandelingen. Bij expliciete of impliciete opdrachtgeving en aanvaarding van deze opdracht door Remove insul, ziet de Klant af van zijn algemene en/of bijzondere voorwaarden en bevestigt de Klant onherroepelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Remove insul.


ART. 2: LEVERINGEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
• Onze levering- en uitvoeringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en zijn niet bindend. Remove insul verbindt zich tot een middelenverbintenis en geenszins tot een resultaatsverbintenis inzake de uitvoering van de werkzaamheden binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn. Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten voordele van de Klant.
• Elke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van Remove insul, met inbegrip van handelingen gesteld door derden, die een hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Remove insul of waardoor Remove insul gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten wordt beschouwd als een geval van overmacht. Gebeurtenissen of omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, arbeidsgeschillen, geschillen met leveranciers, panne van installaties of machines, verkeersproblemen en cybercrimemisdrijven worden als overmacht gezien.
• De tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden wegens overmacht zal van rechtswege leiden tot een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking.
• Als de Klant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bijkomende werken eist, behoudt Remove insul zich het recht voor om een verlenging van de oorspronkelijke uitvoeringstermijn te vorderen.


ART. 3: UITVOERING
• De werken worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving (Welzijnswet, CODEX over het welzijn op het werk, enz.).
• Uitvoering vindt plaats tijdens normale werktijden van 40u per week, van maandag tot vrijdag, met een 8u per dag.
• De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige vergunningen.
• Het aanbod van Remove insul is gebaseerd op de informatie die in het kader van de aanbieding is verstrekt en de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de Klant verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.
• Indien Remove insul geconfronteerd wordt met incorrecte of onvolledig informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften zal deze dit melden aan de Klant. Deze laatste zal uiterlijk binnen 15 dagen de correcte of volledige informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften aan Remove insul overmaken bij gebreke waaraan Remove insul zich het recht voorbehoudt de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
• De Klant is eveneens verantwoordelijk voor kenmerken van de bouwplaats die niet zichtbaar zijn voor Remove insul (bijvoorbeeld de gesteldheid van de ondergrond, aanwezigheid van kabels en leidingen e.d.) en waarvoor Remove insul dientengevolge geen verantwoordelijkheid kan dragen.
• De Klant zal, behoudens andersluidende overeenkomsten, zorgen voor:
- gratis levering van drinkbaar water en elektrische voeding in de directe nabijheid van onze werfinrichting;
- de tijdige opmaak en goedkeuring van de nodige tekeningen en plannen;
- de tijdige verwijdering van alle afval, etc. hetzij van hemzelf hetzij afkomstig van derden;
- de nodige voorzieningen en voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid ter plaatste;
- de nodige voorzieningen voor opslag van alle mogelijke materialen welke Remove insul nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht;
- civiele werkzaamheden;
- het buiten dienst stellen van de installatie.
• De materialen en onderdelen die op de werf worden geleverd voor de uitvoering van het werk blijven
eigendom van Remove insul. Bij incorporatie van die materialen en onderdelen tijdens de uitvoering
van het werk gelden de voorbehouden inzake overdracht van eigendom en risico zoals uiteengezet in
artikel 12.
• Ingeval van onderaanneming en wanneer de uit te voeren werken onderworpen zijn aan de registratie
van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, stelt de Klant een
registratiesysteem ter beschikking van Remove insul. De Klant informeert Remove insul over de soorten
registratiemiddelen die op de plaats waar de werken worden uitgevoerd kunnen worden gebruikt.
• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Remove insul de werken volledig of gedeeltelijk in
onderaanneming toevertrouwen aan een derde.
• Bij het in gebreke blijven of de miskenning van één der bepalingen opgenomen in deze clausule, zal de
Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de aannemingsprijs onder
voorbehoud van hoger aan te tonen schade.


ART. 4: VERGADERINGEN
Telkens wanneer Remove insul erom verzoekt, zal de Klant aanwezig zijn of zich door een bevoegd persoon
laten vertegenwoordigen op alle eventuele vergaderingen. De verslagen van deze vergaderingen zullen aan
de Klant tegenstelbaar zijn en hij zal geacht worden ze te aanvaarden wanneer hij geen opmerkingen
formuleert binnen de vijf dagen na datum van verzending van het verslag.


ART. 5: AANVAARDING DER WERKEN
Bij het einde van de werkzaamheden zullen de werken worden opgeleverd op tijd en wijze door Remove
insul bepaald, behoudens andersluidende overeenkomst.


ART. 6: BETALING
• Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle uitgestelde facturen contant betaalbaar uiterlijk 30
dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal de Klant van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand van het gefactureerde bedrag
verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur, alsmede een forfaitaire schadeloosstelling ten
belope van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 250.
• De Klant zal geen inhoudingen voor garantie of waarborg uitvoeren op de facturen van Remove insul.
• Betaling overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst wordt beschouwd als een wezenlijke
voorwaarde van de overeenkomst. Niet-nakoming van een dergelijke verplichting wordt door Remove
insul beschouwd als een ernstige tekortkoming en een grond voor opschorting en/of beëindiging van de
overeenkomst, dit ter vrije beoordeling van Remove insul, zonder dat Remove insul enige sanctie kan
worden opgelegd of zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook ontstaat.


ART. 7: FACTURATIE
• Bij werkzaamheden aan éénheidstarieven wordt op het einde van de prestatiemaand een pre-factuur
opgemaakt op basis van de door een verantwoordelijke van de Klant tegengetekende prestatiebonnen.
Remove insul verwacht het akkoord van de Klant op de pre-factuur uiterlijk 5 werkdagen na datum van
de pre-factuur. Niet ter kennis stelling van dit akkoord aan Remove insul binnen deze termijn van 5
werkdagen, houdt een stilzwijgende aanvaarding in in hoofde van de Klant.
• Voor het einde van elke maand zal er een factuur opgesteld worden over de maandprestaties op basis
van tegengetekend vooruitgangsrapport dat door een verantwoordelijke van de Klant dient ondertekend
te worden binnen de 5 dagen na datum van het vooruitgangsrapport. Bij gebreke aan een bericht
vanwege de Klant uiterlijk 5 dagen na de datum van het vooruitgangsrapport, gaat Remove insul uit van
stilzwijgende goedkeuring van de Klant. De definitieve factuur zal vervolgens opgestuurd worden.
• Indien de pre-facturen worden opgemaakt op basis van een speciaal daarvoor geschreven software
programma van Remove insul en de Klant een afwijking vraagt die voldoet aan zijn/haar eigen wensen,
zal deze software-aanpassing door Remove insul doorberekend worden aan kostprijs.
• Bij gegronde betwistingen van facturen zullen alleszins alle bedragen die niet betwist worden, op de
vervaldag dienen betaald te worden. In geen geval kan een onderdeel van een factuur waar een
betwisting over bestaat tot gevolg hebben dat de volledige factuur niet in het betalingsverkeer wordt
opgenomen.
• Afrekeningsstaten voor extra werkzaamheden dienen ondertekend te worden door een door de Klant
gemachtigd vertegenwoordiger.


ART. 8: AANSPRAKELIJKHEID
• Remove insul kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet in rechtstreeks oorzakelijk
verband staat met de uitvoering van de werken door Remove insul.
• Ingeval van bewezen schade en in geval van bewijs van oorzakelijk verband met de werken uitgevoerd
door Remove insul en in geval van bewezen fout in hoofde van deze laatste, is de aansprakelijkheid van
Remove insul alleszins beperkt tot maximaal 10% van de waarde van de werken voor contracten met
een waarde boven de EUR 2.500.000,- of tot maximaal 100% bij een waarde van de werken lager dan
EUR 2.500.000,-. De aansprakelijkheid van Remove insul voor alle kosten omwille van fouten in de
constructiepakketten voor de uitvoering van de diensten die aan Remove insul werden toegewezen door
de Klant, zullen schriftelijk en binnen de drie maanden na voltooiing van de engineeringdiensten
gemeld worden en beperkt worden tot de kosten van re-engineering met een maximum van 10% van de
uiteindelijke totale engineeringkost. Engineeringkosten kunnen enkel aangerekend worden indien de reengineering
door Remove insul wordt uitgevoerd.
• Remove insul kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de “optimale functionering” van de
installaties beïnvloed wordt door discrepanties in de informatie van de Klant en/of de daaraan
gelieerde detailed engineering.
• De verantwoordelijkheid van Remove insul voor optimale functionering van de installatie die door
Remove insul ge-engineered is, is beperkt tot re-engineering en de kosten van re-engineering door
Remove insul, met een maximum van 10% van de totale engineeringkost.
• Remove insul kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door overmacht, door
handelingen van derden buiten de wil van Remove insul om of schade die ontstaat door aanpassingen
aan de opdracht door de Klant of derden.
• Remove insul is niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar
niet beperkt tot, gebruiksderving, productieverlies, winstderving of bedrijfsonderbreking, behalve in
geval van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Remove insul. De Klant dient Remove insul te
vrijwaren van alle vorderingen tot vergoeding van indirecte of gevolgschade.
• Remove insul kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voorzienbaar is om de
werkzaamheden volgens de regels van de kunst uit te voeren.


ART. 9: KOSTEN EN PRIJZEN
• Alle prijzen zijn gebaseerd op de CAO-voorwaarden geldig op datum van offerte.
• De nodige gereedschappen en persoonlijke veiligheidsuitrustingen (standaard PBM’s) zijn begrepen in
de prijs, tenzij anders overeengekomen.
• Indien afzonderlijke prijzen vermeld staan, maken deze deel uit van een uitvoering in totaliteit. Bij
weglating van een deel van de bestelling, kunnen de opgegeven prijzen wijzigen.
• Stagnatiekosten en/of wachttijden veroorzaakt door de Klant of derden zijn ten laste van de Klant.
• Aangezien de grondstofprijzen periodiek schommelen, kan dit een invloed hebben op onze totaalprijs
op het ogenblik van bestelling. In dat geval zal er door Remove insul een prijsrectificatie doorgevoerd
worden op basis van de grondstofprijzen op het moment van bestelling.
• De gangbare prijsherzieningsclausule voor stellingbouw is als volgt samengesteld: P= PO (0,2 + 0,8
S1/SO). Waarbij P= nieuwe prijs, P0= oude prijs, S1= Nieuwe loon indexwaarde en SO= oude loon
indexwaarde.
• De gangbare prijsherzieningsformule voor isolatie, tracing en piping is samengesteld als volgt: voor
materialen: P= P0 (0.2 + 0.3 M1/M0 + 0.5 S1/S0) en voor uurtarieven: P= P0 (0.3 + 0.7 S1 / S0). Waarbij
P= nieuwe prijs, P0= oude prijs, M1= nieuwe materiaal indexwaarde, MO= oude materiaal indexwaarde,
S1= Nieuwe loon indexwaarde en SO= oude loon indexwaarde.
• Alle prijzen worden geoffreerd in Euro; voor geïmporteerde goederen is de wisselkoers gehanteerd
geldig op datum van aanbieding. Valutarisico’s zijn voor rekening en risico van de Klant. De door
Remove insul geoffreerde prijzen zijn exclusief belasting op goederen en diensten.
ART. 10: VERVOER
De Klant draagt het risico voor verlies of beschadiging van de materialen en aangekochte goederen vanaf
het ogenblik dat zij de terreinen van Remove insul verlaten. De ontheffing door de vervoerder gegeven
(vrachtbrief, cognossement, enz.) geldt als datum voor de overdracht van risico’s. De Klant heeft altijd de
mogelijkheid een vervoerverzekering (of een andere) voor zijn eigen rekening te sluiten.
Remove insul Industrial Services NV


ART. 11: KLACHTEN
• Elke klacht omtrent het voorwerp van de order, de ontvangen goederen, de geleverde dienst of de
overeenkomstigheid van de factuur dient bij aangetekend schrijven aan Remove insul gemeld te
worden ten laatste binnen de 48 uren vanaf het vaststellen van de klacht en uiterlijk binnen 48uur na
het verzenden van de factuur.
• In geval van vervoer van goederen zal geen klacht omtrent de levering van de goederen in aanmerking
genomen worden de Klant geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft geformuleerd op het
vervoersdocument/vrachtbrief. Het ontbreken van een uitdrukkelijk voorbehoud op het
vervoersdocument/vrachtbrief geldt als bewijs van conforme levering van de goederen.
• Geen terugzending van de goederen zal uitgevoerd kunnen worden zonder onze schriftelijke
toestemming, deze toestemming geldt geenszins als erkenning van aansprakelijkheid.
• In geval van klacht heeft Remove insul altijd het recht de om gegronde redenen geweigerde goederen
te vervangen.


ART. 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD/OPSCHORTING/RISICO-OVERGANG
• Eerst na volledige betaling van het werk door de Klant gaat het eigendom van het werk en alle
materialen en onderdelen die bij de vervaardiging van het werk moeten worden gebruikt over op de
Klant.
• Remove insul behoudt zich het recht voor de levering van goederen en/of diensten op te schorten in
geval van niet-betaling van haar facturen.
• Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat bij definitieve oplevering van het werk door de
Klant het risico van het werk over op de Klant en zal de Klant vanaf de definitieve oplevering het
volledige risico van verlies of beschadiging van het werk dragen.


ART. 13: ANNULATIE
In geval van annulatie van de bestelling of uitvoering door de Klant – om welke reden dan ook – is de Klant
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimaal 33 % van de waarde of de uitvoering
verschuldigd, onverminderd het recht van Remove insul om een hogere schadevergoeding te vorderen,
indien de geleden schade hoger ligt dan voornoemd percentage.


ART. 14: BEËINDIGING
• Remove insul is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk onverwijld te beëindigen, zonder dat zulks tot enige
aansprakelijkheid van Remove insul voor kosten en/of schade kan leiden en zulks onverminderd het
recht van Remove insul op schadevergoeding:
- indien de Klant de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan of wil nakomen;
- in geval van (aanvraag van/verzoek tot) gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de Klant,
beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen, staking of liquidatie van, of
overdracht van de juridische en/of feitelijke zeggenschap in diens onderneming, of intrekking van
eventuele vergunningen;
- in geval van enige andere omstandigheid op grond waarvan Remove insul in redelijkheid twijfelt
omtrent de continuïteit in de nakoming door de Klant van diens verplichtingen jegens Remove insul.
• Indien een van bovenstaande omstandigheden vervuld is en Remove insul zijn recht op beëindiging
uitoefent, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van minimaal 20% van de
aannemingsprijs, onder voorbehoud van hoger aan te tonen schade.


ART. 15: VEILIGHEID
• Veilige werkomstandigheden worden door de Klant gegarandeerd, die ook over de nodige
werkvergunningen beschikt.
• Indien nodig voorziet de Klant een brandwacht of veiligheidscoördinator.
• De Klant garandeert Remove insul dat alle gegevens i.v.m. veiligheid werden opgenomen in de
prijsaanvraag. In geval van opdracht, zal de Klant alle praktische aspecten met Remove insul bespreken
in een startwerkvergadering (kick-off meeting) vóór aanvang van de werkzaamheden.
• Indien de veiligheid tijdens de werkzaamheden niet gegarandeerd is, behoudt Remove insul zich het
recht om alle werkzaamheden stil te leggen. Remove insul zal alle kosten verbonden aan deze
onderbreking doorrekenen aan de Klant.
• Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de werknemers van Remove insul worden blootgesteld aan
risico’s te wijten aan asbest, dient Remove insul een kopij van de asbestinventaris overhandigd te
krijgen uiterlijk binnen 5 dagen na het verzoek van Remove insul (conform K.B. 16-03-2006 art. 10).


ART. 16: SALVATORISCHE CLAUSULE
Zijn of worden enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, dan heeft dit geen invloed op de
andere artikelen. Deze blijven voor beide partijen van toepassing. Voor het geval dat een afzonderlijke
bepaling nietig is, doen de partijen de moeite een nieuwe overeenkomst te bereiken onder inachtneming
van de wederzijdse belangen die het dichtst bij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen staat.


ART. 17: GESCHILLENREGELING
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel
van Remove insul bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.


ART. 18: VERZEKERINGEN
Remove insul heeft de nodige verzekeringen afgesloten in functie van haar activiteiten/werkzaamheden
alsook die door de wetgeving zijn opgelegd;
• BA Uitbating/BA Na Levering,
• Arbeidsongevallen,
• Verplichte verzekering motorvoertuigen.
Op eenvoudig verzoek kunnen attesten als bewijs van verzekering opgevraagd worden voor wat betreft de
Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Arbeidsongevallen.
Vrijwaringen alsook afstanden van verhaal ten voordele van de Klant dienen schriftelijk met Remove insul
te worden overeengekomen en zijn niet standaard in onze voorwaarden opgenomen.